Bez VAT Z VAT

REGULAMIN


§ 1 Postanowienia wstępne

 

1.  Sklep internetowy, działający pod adresem: tor-industries.pl  prowadzony jest przez: TOR Industries Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. al.J.Hallera 132, 80-416 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000673556 , NIP:  5833243108, REGON 367056654

 

2. Definicja pojęć użytych w regulaminie:

 

·    Sklep -serwis internetowy prowadzony przez TOR INDUSTRIES Sp. z o. o. pod adresem internetowym: tor-industries.pl

·          Regulamin – regulamin Sklepu

·          Sprzedający- podmiot prowadzący Sklep

·          Klient – osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w sklepie

·          Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

·          Produkt – towar prezentowany w Sklepie

·          Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające ilość i rodzaj Produktów

·          Dni robocze- dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 

 

3. Klient ma następujące możliwości kontaktu ze sklepem:

 

·          osobiście w siedzibie sprzedającego pod adresem: Gdańsk ul. M.Reja 3

·          listownie, adres do korespondencji: 80-870 Gdańsk ul. M.Reja 3

·          przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem:sales@tor-industries.com

·          telefonicznie: +48733 797 250

 

 

§ 2 Zasady korzystania ze sklepu

 

I. Przyjmowanie zamówień:

 

1. Klient składa zamówienie za pośrednictwem strony internetowej tor-industries.pl

2. Zamówienia od Klientów przyjmowane są 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

3. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dokonanie rejestracji. W tym celu wymagana jest wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu Sklepu.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawidłowych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub nalężących do innej osoby lub firmy.

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia przez Klienta, Sklep wysyła na adres e-mail Klienta informację o potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sklep zamówienie otrzymał.

6. Po weryfikacji zamówienia Sklep najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 3 dni robocze wysyła odpowiednią informacje: informacja o przyjęciu zamówienia i terminie jego realizacji lub odmowy jego realizacji.

5. Wysłanie do Klienta informacji o przyjęciu zamówienia stanowi zawarcie umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

6. Sklep zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku wyczerpania zasobów magazynowych lub nieprzewidzianych zmian w ofercie. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych o braku możliwości przyjęcia Zamówienia.

7. Każde Zamówienie złożone zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy sprzedaży w odniesieniu do każdego zamawianego Produktu wymienionego w treści Zamówienia

8. Obsługa sklepu zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji informacji umieszczonych w Zamówieniu.

 

 

 

II. Metoda płatności

 

Klient ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących form:

1. Przedpłata - przelew na rachunek bankowy sklepu na podstawie faktury profoma. Wysyłka następuje po zaksięgowaniu środków na rachunku Sklepu.

2. Za pobraniem – klient płaci przewoźnikowi przy odbiorze zamówionego Produktu.

3. Gotówką – przypadku gdy klient osobiście odbiera zamówienie w siedzibie sprzedającego.

4. PayU - natychmiastowa płatność elektroniczna.

 

 

 

III. Fakturowanie i dokumenty sprzedaży

 

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami netto i podane są w polskich złotych. Cena brutto obliczana jest na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Cena nie uwzględnia kosztów transportu Produktu do miejsca dostawy i jest obliczana indywidualnie do każdego zamówienia. Koszt transportu ustalany jest na podstawie wartości zamówienia i wagi zamówionych Produktów.

3. Przed wysłaniem Zamówienia do Sklepu Klient ma wgląd w wartość zamówienia w cenach netto i brutto z uwzględnieniem kosztu transportu.

4. Wszystkie ceny promocyjne oraz ceny ofert specjalnych obowiązują do odwołania lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

6. Po potwierdzeniu przez Sklep zamówienia obowiązującą ceną Produktu jest cena za którą Produkt został zamówiony, bez względu na późniejsze zmiany.

7. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych ( podanie nazwy firmy, numerem NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sklep domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura VAT wystawiona będzie na takiego Klienta jako przedsiębiorcę.

8. Faktura wysyłana jest razem z przesyłką i znajduje się razem z listem przewozowym w kieszeni foliowej przyklejonej na zewnątrz paczki. Na życzenie klienta faktura może być też wysłana w formie elektronicznej na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

 

 

 

IV. Warunki i koszty dostawy.

 

1. Wysyłka zamawianych Produktów nastąpi najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż 5 dni roboczych do dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku metody płatności "przedpłata" termin liczy się od daty zaksięgowaniu środków na rachunku Sklepu. W przypadku nie dokonania płatności w terminie 7 dni roboczych Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

2. Zamawiane produkty dostarczane są na adres dostawy wskazany przez Klienta w Zamówieniu, będący adresem pocztowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Istnieje możliwość osobistego odbioru Zamówienia w siedzibie Sklepu po wcześniejszym uzgodnieni. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany o gotowości Produktu do odbioru. Nie odebranie zamówionego Produktu w ciągu 5 dni roboczych może skutkować anulowaniem Zamówienia (licząc od dnia gdy klient został poinformowany o możliwości odbioru).

4. Zalecamy aby Klient przy odbiorze zamawianych Produktów sprawdził stan i ilość dostarczonych Produktów. W przypadku stwierdzenia braków i/lub uszkodzeń transportowych Klient powinien sporządzić protokuł niezgodności w obecności przewoźnika. Powyższe ułatwi i przyśpieszy rozpatrzenie reklamacji jakie mogą powstać w związku z transportem zamawianych Produktów.

5. Wszystkie przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub przewozowej są ubezpieczone - koszty ubezpieczenia ponosi sprzedawca.)

 

 

§ 3 Odstąpienie od umowy

I. Klient, który nie jest konsumentem może tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu dokonać zwrotu lub wymiany dostarczonego produktu w terminie 3 dni roboczych od momentu odbioru produktu pod warunkiem że produkt nie był użytkowany, nie nosi śladów użytkowania oraz produkt jest w pełni wartościowy i nie uszkodzony. Koszty dostawy wymienianego i/lub zwracanego produktu ponosi Klient.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości potrącenia 5% wartości brutto zamawianego Produktu na poczet kosztów obsługi.

 

 

 

II. Klient, będący Konsumentem

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje z zastrzeżeniem art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu odstąpienia konsumenta od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Klient może skorzystać z formularz odstąpienia od umowy – link. Skorzystanie z załączonego formularza nie jest obowiązkowe.

2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował że sam odbierze Produkt.

3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (koszt przygotowania Produktu do wysyłki, koszt odesłania Produktu do Sprzedającego).

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

5. Zwrotu można dokonać osobiście w siedzibie Sprzedającego , Gdańsk ul. Reja 3, w dni robocze w godzinach 8-16.

6. Sprzedający zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do niego, odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności co nastąpi pierwsze.

 

 

 

§ 4 Odpowiedzialność za wady Produktu i Reklamacja

 

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć produkt bez wad.

2. Sprzedawca udziela Klientowi pisemnej gwarancji. Gwarancja wynosi 12 miesięcy, chyba że w ofercie Produktu wskazano inaczej. Gwarancja rozpoczyna się w momencie gdy Klient wejdzie w posiadanie Produktu i objęte są nią wyłącznie wady fabryczne tkwiące w Produkcie sprzedanym. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fabrycznej lub dostarczenia towaru wolnego od wad, o ile Klient powiadomił Sprzedawcę pisemnie, w terminie udzielonej gwarancji, o ujawnieniu się wady. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Gwaranta. Dostarczenie uszkodzonego towaru do naprawy odbywa się w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w najkrótszym możliwym terminie. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas przebywania towaru w naprawie i liczy się od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia oddania towaru do użytku Klientowi z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. W przypadku gdy Klientem jest Konsument, Sprzedający odpowiada za wady Produktu na zasadach rękojmi Dział II kodeksu Cywilnego art. 556-576

4. Reklamację możne być złożona w dowolnej formie. Najlepiej zrobić to pisemnie, korzystając z gotowego formularza podanej na stronie internetowej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę, datę jej stwierdzenia oraz określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Klient może przekazać Sprzedawcy bezpośrednio w jego siedzibie, wysyłać listem poleconym lub na adres poczty elektronicznej e-mail: reklamacja@tor-industries.com

5. W przypadku gdy Klientem nie jest Konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru jest wyłączona art. 558 i n Kodeksu cywilnego. Sperzdający odpowiada za wady fabryczne (gwarancja). Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkodę rzeczywistą i która jest ograniczona do wartości zamówienia.

5.1 Wszystkie zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Kolory produktów mogą nieznacznie różnić się od tych w rzeczywistości - zależą one na przykład od ustawień monitora Klienta. Rzeczywisty produkt może również nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciu (zależy to od kraju pochodzenia i producenta produktu, który aktualnie znajduje się w magazynie). Wystąpienie powyższych rozbieżności nie stanowi wady Produktu.

5.2. TOR Industries Sp. z o. o. Cały czas dąży do podniesienia jakości i funkcjonalności oferowanych Produktów, dlatego też zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych bez informowania o tym. Wszelkie zmiany parametrów technicznych nie mających istotnego wpływu na funkcjonalność Produktu nie mogą być traktowane jako wada Produktu.

  Pobierz formularz reklamacji

                                                                   Adres oddzialu reklamacyjnego: 80-870 Gdańsk ul. M.Reja 3

·          kontak ptrzy pomocy poczty elektronicznej pod adresem:  reklamacja@tor-industries.com

·          telefonicznie: +48 533 733 580

 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania ich usunięcia i zaprzestania wykorzystywania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a jednocześnie niezbędne do dokonania zakupów w Sklepie.

3. Sprzedający oświadcza ze dane umieszczane w formularzach są przetwarzane jedynie w celu dokonania obsługi procesu rejestracji i obsługi Zamówienia. Dane umieszczone w formularzach nie są udostępniane osobą trzecim. Z wyjątkiem obowiązku udzielenia informacji zebranych przez Sklep upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z tych żądań

4. Klient może wyrazić zgodę i upoważnić Sprzedającego do przetwarzanie danych osobowych, podanych w formularzu w celach reklamy, badania rynku, badania zachowań i preferencji Klienta z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

 Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOR Industries Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. al.J.Hallera 132, 80-416 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000673556 , NIP: 5833243108, REGON 367056654

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków wynikających umowy zawartej z Administratorem, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1b RODO), zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT oraz organy, do których w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję, organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy  z Administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody,

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu, ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Administratorem